Các câu đối Tết chọn lọc – phần 2

Trời thêm tuổi mới, năm thêm thọ Xuân khắp càn khôn, phúc khắp nhà “Tối ba mươi khép cánh càn khôn, ních chặt lại kẻo Ma vương đưa quỷ tới, Sáng mồng một lỏng then tạo hóa, mở toang ra cho thiếu nữ rước Xuân vào” “Chiều ba mươi nợ réo tít mù, co cẳng đạp thằng bần ra...